Všeobecné obchodné podmienky

Toto sú všeobecné obchodné podmienky, záručné podmienky, reklamačný poriadok, ustanovenia o ochrane osobných údajov, to všetko v ďalšom texte pod súhrnným označením ,,VOP“. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a smernicami EÚ.

1.Základné pojmy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ARGENIO s. r. o., Fedinova 900/3, Bratislava , IČO: 36733971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 44418/B. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“). ARGENIO s. r. o. nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Kupujúci je občan alebo organizácia, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom objednávkového systému na webovej stránke www.argenio.sk.
Tovar sú produkty alebo služby ponúkané spoločnosťou ARGENIO s. r. o., ktoré sú predmetom predaja na webovej stránke www.argenio.sk.
Objednávka je odoslanie vyplneného elektronického objednávkového formulára kupujúcim na webovej stránke www.argenio.sk. Elektronický objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam a cenu objednaného tovaru.
Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, fakturačnú adresu, adresu elektronickej pošty a telefónne číslo. V prípade že objednávku realizuje organizácia, musí objednávka obsahovať názov organizácie, identifikačné číslo a daňové registračné číslo (ak bolo pridelené), fakturačnú adresu, adresu elektronickej pošty a telefónne číslo. Každá objednávka musí obsahovať druh a počet kusov tovaru, dátum vykonania objednávky, spôsob platby a spôsob prevzatia tovaru.

2.2. Objednávka je pokynom pre predávajúceho na realizáciu predaja objednaného tovaru z webovej stránky www.argenio.sk. Odoslaná objednávka je záväzná. Kupujúci má povinnosť riadne sa oboznámiť s VOP a svojim potvrdením objednávky vyhlasuje, že VOP porozumel v plnom rozsahu a súhlasí s nimi.

2.3. Objednaním tovaru prostredníctvom objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vo vzťahu k predmetu danej objednávky (ďalej len „kúpna zmluva“).

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať len písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

2.5. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy najmä ak je predmetom:

a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

g) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

2.7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

2.8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

2.9. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ, ktorý je povinný vrátiť tovar na adresu spoločnosti. Zároveň spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

2.10. Predávajúci vráti kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Spotrebiteľ môže požiadať o iný spôsob platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby spotrebiteľovi pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

3. Dodacie podmienky

3.1. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska služba). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravenej spoločnosti.

3.2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a až po uhradení kúpnej sumy v plnej výške.

3.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky najneskôr do 5 pracovných dní od okamžiku odovzdania tovaru prepravcovi. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaní predávajúcim. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

3.4. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdí na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný ihneď kontaktovať predávajúceho.

3.5. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka. Poštovné je pevne stanovené nezávisle na veľkosti objednávky, váhe zásielky, či spôsobe platby:

Slovenská republika
- Slovenská pošta - 3,00 EUR (Doba doručenia je 1-2 pracovné dni od odoslania)

Česká republika
- Slovenská pošta - 8,00 EUR (Doba doručenia je 4-6 pracovných dní od odoslania)

3.6. Objednaný tovar je odosielaný kupujúcemu do 72 hodín v prípade, že je dostatočné množstvo tovaru na sklade u predávajúceho. V prípade, že nie je dostatočné množstvo tovaru na sklade u predávajúceho, predávajúci kontaktuje kupujúceho a obe strany sa dohodnú na inom termíne dodania.

3.7. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

4. Kúpna cena, platby

4.1. Predajná cena je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za výrobok. Ceny uvedené na webovej stránke www.argenio.sk platia výhradne pre objednávanie prostredníctvom systému elektronického objednávania na webovej stránke www.argenio.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise tovaru. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4.2. Zľavy z ceny tovaru a zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené a ich platnosť trvá do vypredania zásob alebo počas doby uvedenej pri zľave či zvýhodnenej cene.

5. Reklamácie a reklamačný poriadok

5.1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Všetky reklamácie je možné uplatniť si na adrese ARGENIO s. r .o., Fedinova 900/3, Bratislava doručením písomnej reklamácie alebo elektronicky formou doručenia e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho argenio@argenio.sk.

5.2. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.3. Predávajúci vybaví reklamáciu čo najskôr ako to dovoľujú dané individuálne podmienky reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovaru rovnakého alebo porovnateľného druhu.

5.4. Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. V prípade kedy nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Odoslaním objednávky a v nej obsiahnutých osobných údajov udeľuje kupujúci spoločnosti AGENIO s. r. o., Fedinova 900/3, Bratislava, IČO: 36733971 súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom tovaru predávajúcim pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu: argenio@argenio.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného predávajúcemu na korešpondenčnú adresu jeho sídla.

6.3. Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky kupujúcemu.

6.4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu). Ďalej sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

7.Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

7.2. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom webových stránok podľa týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7.3. Orgán dozoru, ktorý vykoná dohľad nad Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

7.4. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, budú prednostne riešené mimosúdnou dohodou zúčastnených zmluvných strán. Tieto VOP a všetky spory z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace patria do právomoci príslušných všeobecných súdov Slovenskej republiky.

7.5. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú naďalej v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevykonateľné, právne nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.